Trên ba cạnh OA, OB, OC của khối chóp O.ABC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho 2OA’ = OA, 4OB’ = OB và 3OC’ = OC. Tỉ số thể tích giữa hai khối chóp O.A’B’C’ và O.ABC là

Trên ba cạnh OA, OB, OC của khối chóp O.ABC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho 2OA’ = OA, 4OB’ = OB và 3OC’ = OC. Tỉ số thể tích giữa hai khối chóp O.A’B’C’ và O.ABC là

A. \( \frac{1}{12} \)                                                                                     

B.  \( \frac{1}{24} \)                 

C.  \( \frac{1}{32} \)        

D.  \( \frac{1}{16} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

 \( \frac{{{V}_{O.A’B’C’}}}{{{V}_{O.ABC}}}=\frac{OA’}{OA}.\frac{OB’}{OB}.\frac{OC’}{OC}=\frac{1}{2}.\frac{1}{4}.\frac{1}{3}=\frac{1}{24} \)

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *