Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất

Vận dụng - Vận dụng cao!