Tỉ số thể tích của hình chóp đáy là tam giác

Nhận biết - Thông hiểu!

Cho tứ diện ABCD. Xét điểm M trên cạnh AB, điểm N trên cạnh AB, điểm N trên cạnh BC, điểm P trên cạnh CD sao cho MB/MA=3, NB/NC=4, PC/PD=32. Gọi V1, V2 theo thứ tự là thể tích các khối tứ diện MNBD và NPAC

Xem lời giải chi tiết

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B’, C’ sao cho AB′=1/2a,AC′=2/3a

Xem lời giải chi tiết

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích V. Các điểm A’, B’, C’ tương ứng là trung điểm các cạnh SA, SB, SC

Xem lời giải chi tiết

Cho khối tứ diện ABCD có thể tích V và điểm E trên cạnh AB sao cho AE = 3EB. Tính thể tích khối tứ diện EBCD theo V

Xem lời giải chi tiết

Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA. Tỉ số thể tích VM.ABC/VS.ABC bằng

Xem lời giải chi tiết

Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng 5a3. Trên các cạnh SB, SC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho SM = 3MB, SN = 4NC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích V của khối chóp AMNCB

Xem lời giải chi tiết

Trên ba cạnh OA, OB, OC của khối chóp O.ABC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho 2OA’ = OA, 4OB’ = OB và 3OC’ = OC. Tỉ số thể tích giữa hai khối chóp O.A’B’C’ và O.ABC là

Xem lời giải chi tiết

Cho khối chóp S.ABC có thể tích V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tính theo V thể tích khối chóp S.AB’C’

Xem lời giải chi tiết

Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC. Tính tỉ số thể tích của 2 khối chóp S.MNP và S.ABC bằng

Xem lời giải chi tiết