Phương trình mặt cầu

Nhận biết - Thông hiểu!

Vận dụng - Vận dụng cao!