Hình trụ

Nhận biết - Thông hiểu!

Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a

(Đề Tham Khảo – 2017) Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng …
Xem lời giải!