Biểu diễn tập hợp điểm số phức

Nhận biết - Thông hiểu!

Vận dụng - Vận dụng cao!