Tọa độ điểm – Vectơ trong Oxyz

Nhận biết - Thông hiểu!