Trong không gian với hệ trục Oxyz cho ba điểm A(-1;2;-3), B(1;0;2), C(x;y;-2) thẳng hàng. Khi đó x + y bằng

Trong không gian với hệ trục Oxyz cho ba điểm A(-1;2;-3), B(1;0;2), C(x;y;-2) thẳng hàng. Khi đó x + y bằng

A. \( x+y=1 \)

B.  \( x+y=17 \)               

C.  \( x+y=-\frac{11}{5} \)  

D.  \( x+y=\frac{11}{5} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Có  \( \overrightarrow{AB}=(2;-2;5) \),  \( \overrightarrow{AC}=(x+1;y-2;1) \)

A, B, C thẳng hàng  \( \Leftrightarrow \overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC} \) cùng phương  \( \Leftrightarrow \frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{-2}=\frac{1}{5} \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x=-\frac{3}{5} \\  & y=\frac{8}{5} \\ \end{align} \right.\Rightarrow x+y=1 \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *