Trong không gian với hệ trục Oxyz cho ba điểm A(-1;2;-3), B(1;0;2), C(x;y;-2) thẳng hàng. Khi đó x + y bằng

Trong không gian với hệ trục Oxyz cho ba điểm A(-1;2;-3), B(1;0;2), C(x;y;-2) thẳng hàng. Khi đó x + y bằng

A. \( x+y=1 \)

B.  \( x+y=17 \)               

C.  \( x+y=-\frac{11}{5} \)  

D.  \( x+y=\frac{11}{5} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Có  \( \overrightarrow{AB}=(2;-2;5) \),  \( \overrightarrow{AC}=(x+1;y-2;1) \)

A, B, C thẳng hàng  \( \Leftrightarrow \overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC} \) cùng phương  \( \Leftrightarrow \frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{-2}=\frac{1}{5} \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x=-\frac{3}{5} \\  & y=\frac{8}{5} \\ \end{align} \right.\Rightarrow x+y=1 \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *