Cho khối chóp S.ABC có thể tích V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tính theo V thể tích khối chóp S.AB’C’

Cho khối chóp S.ABC có thể tích V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tính theo V thể tích khối chóp S.AB’C’.

A. \( \frac{1}{3}V \)                                                                                            

B.  \( \frac{1}{2}V  \)                

C.  \( \frac{1}{12}V  \)    

D.  \( \frac{1}{4}V  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có tỉ số thể tích:  \( \frac{{{V}_{A.SB’C’}}}{{{V}_{A.SBC}}}=\frac{AB’}{AB}.\frac{AC’}{AC}=\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{1}{4} \)

Do đó:  \( {{V}_{A.SB’C’}}=\frac{1}{4}{{V}_{A.SBC}}=\frac{1}{4}V  \)

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *