Cho khối chóp S.ABCD có thể tích V. Các điểm A’, B’, C’ tương ứng là trung điểm các cạnh SA, SB, SC

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích V. Các điểm A’, B’, C’ tương ứng là trung điểm các cạnh SA, SB, SC. Thể tích khối chóp S.A’B’C’ bằng

A. \( \frac{1}{8}V \)                                                                                            

B.  \( \frac{1}{4}V  \)                

C.  \( \frac{1}{2}V  \)      

D.  \( \frac{1}{16}V  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( \frac{{{V}_{S.A’B’C’}}}{{{V}_{S.ABC}}}=\frac{SA’}{SA}.\frac{SB’}{SB}.\frac{SC’}{SC}=\frac{1}{8} \) \( \Rightarrow {{V}_{S.A’B’C’}}=\frac{1}{8}V \)

 

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *