Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N là hai điểm nằm trên hai cạnh SC, SD sao cho SMSC=12,SNND=2, biết G là trọng tâm tam giác SAB. Tỉ số thể tích VG.MND/VS.ABCD=m/n, m, n là các số nguyên dương

Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N là hai điểm nằm trên hai cạnh SC, SD sao cho \( \frac{SM}{SC}=\frac{1}{2},\frac{SN}{ND}=2 \), biết G là trọng tâm tam giác SAB. Tỉ số thể tích \( \frac{{{\text{V}}_{\text{G}\text{.}MND}}}{{{V}_{S.ABCD}}}=\frac{m}{n} \), m, n là các số nguyên dương. Giá trị của m + n bằng

A. 17

B. 19

C. 21                                

D. 7

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

 \( {{S}_{\Delta DMN}}=\frac{1}{3}{{S}_{\Delta SMD}}=\frac{1}{6}{{S}_{\Delta SCD}} \)

Gọi E là trung điểm của AB.

\(\Rightarrow {{d}_{\left( G,(DMN) \right)}}=\frac{2}{3}{{d}_{\left( E,(DMN) \right)}}=\frac{2}{3}{{d}_{\left( A,(DMN) \right)}}=\frac{2}{3}{{d}_{\left( A,(SCD) \right)}}\)

 \( \Rightarrow {{V}_{G.MND}}=\frac{1}{3}{{S}_{\Delta DMN}}.{{d}_{\left( G,(DMN) \right)}} \) \( =\frac{1}{3}.\frac{1}{6}{{S}_{\Delta SCD}}.\frac{2}{3}d\left( A,(SCD) \right)=\frac{1}{9}{{V}_{S.ACD}}=\frac{1}{18}{{V}_{S.ABCD}} \)

 \( \Rightarrow \frac{VG.MND}{VS.ABCD}=\frac{1}{18}\Rightarrow m+n=19 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *