Trong các số thực dương a, b, c, d khác 1. Đồ thị hàm số y=logax; y=logbx; y=logcx và y=logdx được cho trong hình vẽ bên

Trong các số thực dương a, b, c, d khác 1. Đồ thị hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \);  \( y={{\log }_{b}}x \);  \( y={{\log }_{c}}x \) và  \( y={{\log }_{d}}x \) được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. a > b > 1 > c > d

B. d > c > 1 > a > b

C. a > b > 1 > d > c

D. b > a > 1 > d > c

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Kẻ đường thẳng y = 1 cắt các đồ thị hàm số \(y={{\log }_{a}}x;y={{\log }_{b}}x;y={{\log }_{c}}x\) và \(y={{\log }_{d}}x\) lần lượt tại các điểm có hoành độ là a, b, c, d (như hình vẽ). Lúc này hình vẽ cho ta biết luôn thứ tự của a, b, c, d là \(b>a>1>d>c\)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *