Đồ thị của hai hàm số y=ax và y=logax đối xứng nhau qua đường thẳng nào dưới đây

Đồ thị của hai hàm số  \( y={{a}^{x}} \) và  \( y={{\log }_{a}}x \) đối xứng nhau qua đường thẳng nào dưới đây?

A.  \( x = 0 \)

B.  \( y = x \)

C.  \( y = -x   \)                         

D.  \( y = 1 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Dựa vào tính chất đồ thị ta có đồ thị hàm số  \( y={{a}^{x}} \) và  \( y={{\log }_{a}}x \) đối xứng qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất hay y = x.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *