Đồ thị của hai hàm số y=ax và y=logax đối xứng nhau qua đường thẳng nào dưới đây

Đồ thị của hai hàm số  \( y={{a}^{x}} \) và  \( y={{\log }_{a}}x \) đối xứng nhau qua đường thẳng nào dưới đây?

A.  \( x = 0 \)

B.  \( y = x \)

C.  \( y = -x   \)                         

D.  \( y = 1 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Dựa vào tính chất đồ thị ta có đồ thị hàm số  \( y={{a}^{x}} \) và  \( y={{\log }_{a}}x \) đối xứng qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất hay y = x.

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *