Số giao điểm của các đồ thị hàm số y=3^x^2+1 và y=5 là

Số giao điểm của các đồ thị hàm số \( y={{3}^{{{x}^{2}}+1}} \) và  \( y=5 \) là:

A. 0.

B. 3.

C. 2.                                  

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số  \( y={{3}^{{{x}^{2}}+1}} \) và  \( y=5 \) bằng số nghiệm của phương trình:

 \( {{3}^{{{x}^{2}}+1}}=5\Leftrightarrow {{x}^{2}}+1={{\log }_{3}}5\Leftrightarrow {{x}^{2}}={{\log }_{3}}5-1\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{{{\log }_{3}}5-1} \).

Vậy số giao điểm của hai đồ thị hàm số  \( y={{3}^{{{x}^{2}}+1}} \) và  \( y=5 \)  bằng 2.

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *