Số giao điểm của các đồ thị hàm số y=3^x^2+1 và y=5 là

Số giao điểm của các đồ thị hàm số \( y={{3}^{{{x}^{2}}+1}} \) và  \( y=5 \) là:

A. 0.

B. 3.

C. 2.                                  

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số  \( y={{3}^{{{x}^{2}}+1}} \) và  \( y=5 \) bằng số nghiệm của phương trình:

 \( {{3}^{{{x}^{2}}+1}}=5\Leftrightarrow {{x}^{2}}+1={{\log }_{3}}5\Leftrightarrow {{x}^{2}}={{\log }_{3}}5-1\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{{{\log }_{3}}5-1} \).

Vậy số giao điểm của hai đồ thị hàm số  \( y={{3}^{{{x}^{2}}+1}} \) và  \( y=5 \)  bằng 2.

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *