Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. biết diện tích mặt bên (ABB’A’) bằng 15, khoảng cách từ điểm C đến (ABB’A’) bằng 6

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. biết diện tích mặt bên (ABB’A’) bằng 15, khoảng cách từ điểm C đến (ABB’A’) bằng 6. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

A. 30

B. 45

C. 60                                

D. 90.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{V}_{C.ABB’A’}}=\frac{1}{3}{{d}_{\left( C,(ABB’A’) \right)}}.{{S}_{ABB’A’}}=\frac{1}{3}.6.15=30 \)

Mà  \( {{V}_{C.ABB’A’}}=\frac{2}{3}{{V}_{ABC.A’B’C’}} \)  \( \Rightarrow {{V}_{ABC.A’B’C’}}=\frac{3}{2}{{V}_{C.ABB’A’}}=45 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *