Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. biết diện tích mặt bên (ABB’A’) bằng 15, khoảng cách từ điểm C đến (ABB’A’) bằng 6

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. biết diện tích mặt bên (ABB’A’) bằng 15, khoảng cách từ điểm C đến (ABB’A’) bằng 6. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

A. 30

B. 45

C. 60                                

D. 90.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{V}_{C.ABB’A’}}=\frac{1}{3}{{d}_{\left( C,(ABB’A’) \right)}}.{{S}_{ABB’A’}}=\frac{1}{3}.6.15=30 \)

Mà  \( {{V}_{C.ABB’A’}}=\frac{2}{3}{{V}_{ABC.A’B’C’}} \)  \( \Rightarrow {{V}_{ABC.A’B’C’}}=\frac{3}{2}{{V}_{C.ABB’A’}}=45 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *