Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích là V. Gọi M là trung điểm cạnh AA’. Khi đó thể tích khối chóp M.BCC’B’

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích là V. Gọi M là trung điểm cạnh AA’. Khi đó thể tích khối chóp M.BCC’B’ là:

A. \( \frac{1}{2}V \)                                                                                            

B.  \( \frac{2}{3}V  \)                

C \( . \frac{1}{3}V \)       

D.  \( \frac{1}{6}V  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Vì AA’ // (BB’C’C) nên d(M,(BB’C’C))=d(A,(BB’C’C)) suy ra VM.BB’C’C = VA.BB’C’C.

Mà  \( {{V}_{A.BB’C’C}}={{V}_{ABC.A’B’C’}}-{{V}_{AA’B’C’}}=V-\frac{1}{3}V=\frac{2}{3}V  \)

 \( \Rightarrow {{V}_{M.BB’C’C}}=\frac{2}{3}V  \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *