Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Tính thể tích khối đa diện BAA’C’C

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Tính thể tích khối đa diện BAA’C’C.

A. \( \frac{3}{4}V \)                                                                                            

B.  \( \frac{2}{3}V  \)                

C.  \( \frac{1}{2}V  \)      

D.  \( \frac{1}{4}V  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Mặt phẳng (BA’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành hai khối B.AA’C’C và B.A’B’C’

\(\Rightarrow {{V}_{B.AA’C’C}}={{V}_{ABC.A’B’C’}}-{{V}_{B.A’B’C’}}\)

Khối chóp B.A’B’C’ và khối lăng trụ có chung đáy và chung chiều cao \(\Rightarrow {{V}_{B.A’B’C’}}=\frac{1}{3}V\)

\(\Rightarrow {{V}_{B.AA’C’C}}=V-\frac{1}{3}V=\frac{2}{3}V\)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *