Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB = 2a, AC = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 60O

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB = 2a, AC = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 60O. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

A. \( \frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{6} \)

B.  \( \frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{12} \)                               

C.  \( \frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{4} \)           

D.  \( \frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Trong  \( \Delta ABC  \) kẻ  \( CH\bot AB\Rightarrow CH\bot \left( SAB \right)\Rightarrow CH\bot SB  \) (1)

 \( BC=\sqrt{A{{B}^{2}}-A{{C}^{2}}}=a\sqrt{3} \)

 \( BH.BA=B{{C}^{2}}\Rightarrow BH=\frac{3a}{2} \),  \( CH=\sqrt{B{{C}^{2}}-B{{H}^{2}}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a  \)

Trong  \( \Delta SAB  \) kẻ  \( HK\bot SB\Rightarrow CK\bot SB  \) (2)

Từ (1), (2)  \( \Rightarrow HK\bot SB  \)

Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là  \( \widehat{CKH}={{60}^{0}} \).

Trong tam giác vuông CKH có  \( HK=CH.\cot {{60}^{0}}=\frac{1}{2}a  \),  \( BK=\sqrt{B{{H}^{2}}-H{{K}^{2}}}=a\sqrt{2} \).

 \( \Delta SAB ∽ \Delta HKB  \) (g.g) nên  \( \frac{SA}{HK}=\frac{AB}{BK}=\frac{2a}{a\sqrt{2}}\Rightarrow SA=\frac{a}{\sqrt{2}} \)

Thể tích hình chóp S.ABC là  \( V=\frac{1}{3}SA.{{S}_{\Delta ABC}}=\frac{1}{3}.\frac{a}{\sqrt{2}}.\frac{1}{2}.a\sqrt{3}.a=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{12} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *