Phương trình log2(-x^2-3x-m+10)=3 có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

Phương trình \( {{\log }_{2}}\left( -{{x}^{2}}-3x-m+10 \right)=3 \) có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi:

A. m > 2

B. m < 2

C. m > 4                          

D. m < 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình tương đương: \( {{\log }_{2}}\left( -{{x}^{2}}-3x-m+10 \right)={{\log }_{2}}8 \) \( \Leftrightarrow -{{x}^{2}}-3x-m+10=8 \) \( \Leftrightarrow -{{x}^{2}}-3x-m+2=0 \)

Phương trình có 2 nghiệm trái dấu \( \Leftrightarrow P=\frac{c}{a}<0 \) \( \Leftrightarrow m-2<0\Leftrightarrow m<2 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *