Trong không gian Oxyz có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình x^2+y^2+z^2+4mx+2my−2mz+9m^2−28=0 là phương trình mặt cầu

Trong không gian Oxyz có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình \( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+4mx+2my-2mz+9{{m}^{2}}-28=0 \) là phương trình mặt cầu?

A. 7

B. 8                                   

C. 9                                   

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+4mx+2my-2mz+9{{m}^{2}}-28=0 \)

 \( {{(-2m)}^{2}}+{{(-m)}^{2}}+{{m}^{2}}-9{{m}^{2}}+28>0 \)

 \( \Leftrightarrow 28-3{{m}^{2}}>0\Leftrightarrow -\sqrt{\frac{28}{3}}<m<\sqrt{\frac{28}{3}} \)

Do m nguyên nên  \( m\in \{-3;-2;-1;0;1;2;3\} \).

Vậy có 7 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *