Phương trình 4^x+1=2^x.m.cos(πx) có nghiệm duy nhất. Số giá trị của tham số m thỏa mãn

Phương trình ${{4}^{x}}+1={{2}^{x}}.m.\cos \left( \pi x \right)$ có nghiệm duy nhất. Số giá trị của tham số m thỏa mãn là

A. vô số

B. 1

C. 2                                   

D. 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có: ${{4}^{x}}+1={{2}^{x}}.m.\cos \left( \pi x \right)$ $\Leftrightarrow {{2}^{x}}+{{2}^{-x}}=m\cos \left( \pi x \right)$

Ta thấy nếu $x={{x}_{O}}$ là một nghiệm của phương trình thì $x=-{{x}_{O}}$ cũng là nghiệm của phương trình nên để phương trình có nghiệm duy nhất thì xO = 0.

Với xO = 0 là nghiệm của phương trình thì m = 2.

Thử lại: Với m = 2 ta được phương trình: ${{2}^{x}}+{{2}^{-x}}=m\cos \left( \pi x \right)$ (*)

$VT\ge 2;VP\le 2$ nên (*)$\Rightarrow \left\{ \begin{align}& {{2}^{x}}+{{2}^{-2}}=2 \\ & 2\cos \left( \pi x \right)=2 \\\end{align} \right.\Leftrightarrow x=0$ thỏa mãn.

Vậy m = 2

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *