Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=e^2x và F(0)=0. Giá trị của F(ln3) bằng

Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số \( f(x)={{e}^{2x}} \) và  \( F(0)=0 \). Giá trị của  \( F\left( \ln 3 \right) \)  bằng

A. 2

B. 6

C. 8                            

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

\(F(x)=\int{{{e}^{2x}}dx}=\frac{1}{2}{{e}^{2x}}+C\);

\(F(0)=0\Rightarrow C=-\frac{1}{2}\Rightarrow F(x)=\frac{1}{2}{{e}^{2x}}-\frac{1}{2}\)

Khi đó:  \( F\left( \ln 3 \right)=\frac{1}{2}{{e}^{2\ln 3}}-\frac{1}{2}=4 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *