Diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

Diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

A. \( \int\limits_{-1}^{1}{\left( {{x}^{2}}-2+\sqrt{\left| x \right|} \right)dx} \)

B.  \( \int\limits_{-1}^{1}{\left( {{x}^{2}}-2-\sqrt{\left| x \right|} \right)dx} \)           

C.  \( \int\limits_{-1}^{1}{\left( -{{x}^{2}}+2+\sqrt{\left| x \right|} \right)dx} \)                      

D.  \( \int\limits_{-1}^{1}{\left( -{{x}^{2}}+2-\sqrt{\left| x \right|} \right)dx} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Diện tích hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên là:

 \( \int\limits_{-1}^{1}{\left| {{x}^{2}}-2-\left( -\sqrt{\left| x \right|} \right) \right|dx}=\int\limits_{-1}^{1}{\left( -{{x}^{2}}+2-\sqrt{\left| x \right|} \right)dx} \) (vì  \( x\in \left[ -1;1 \right]\Rightarrow -\sqrt{\left| x \right|}>{{x}^{2}}-2 \)).

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *