Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0). C(0;0;3), B(0;2;0). Tập hợp các điểm M thỏa mãn MA^2=MB^2+MC^2 là mặt cầu có bán kính là

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0). C(0;0;3), B(0;2;0). Tập hợp các điểm M thỏa mãn \( M{{A}^{2}}=M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}} \) là mặt cầu có bán kính là:

A. \( R=2 \)

B.  \( R=\sqrt{3} \)           

C.  \( R=3 \)  

D.  \( R=\sqrt{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Giả sử M(x;y;z).

Ta có:  \( M{{A}^{2}}={{(x-1)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}} \);  \( M{{B}^{2}}={{x}^{2}}+{{(y-2)}^{2}}+{{z}^{2}} \);  \( M{{C}^{2}}={{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{(z-3)}^{2}} \).

\(M{{A}^{2}}=M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}\Leftrightarrow {{(x-1)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}={{x}^{2}}+{{(y-2)}^{2}}+{{z}^{2}}+{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{(z-3)}^{2}}\)

 \( \Leftrightarrow -2x+1={{(y-2)}^{2}}+{{x}^{2}}+{{(z-3)}^{2}}\Leftrightarrow {{(x+1)}^{2}}+{{(y-2)}^{2}}+{{(z-3)}^{2}}=2 \)

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn \(M{{A}^{2}}=M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}\) là mặt cầu có bán kính là  \( R=\sqrt{2} \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *