Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:(x+1)/2=y/−1=(z+2)/2 và mặt phẳng (P):x+y−z+1=0. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình là

(THPTQG – 2018 – 103) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng \( d:\frac{x+1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+2}{2} \) và mặt phẳng  \( (P):x+y-z+1=0 \). Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình là:

A. \( \left\{ \begin{align} & x=-1+t \\  & y=-4t \\ & z=-3t \\ \end{align} \right. \)             

B.  \( \left\{ \begin{align}  & x=3+t \\  & y=-2+4t \\  & z=2+t \\ \end{align} \right. \)

C.  \( \left\{ \begin{align}  & x=3+t \\  & y=-2-4t \\  & z=2-3t \\ \end{align} \right. \)

D.  \( \left\{ \begin{align} & x=3+2t \\ & y=-2+6t \\ & z=2+t \\ \end{align} \right. \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

  \( d:\left\{ \begin{align} & x=1+2t \\ & y=-t \\  & z=-2+2t \\ \end{align} \right. \)

Gọi  \( \Delta  \) là đường thẳng nằm trong (P) vuông góc với d.

 \( {{\vec{u}}_{\Delta }}=\left[ {{{\vec{u}}}_{d}},{{{\vec{n}}}_{P}} \right]=(-1;4;3) \)

Gọi A là giao điểm của d và (P). Tọa độ A là nghiệm của phương trình:

 \( (-1+2t)+(-t)-(-2+2t)+1=0\Leftrightarrow t=2 \) \( \Rightarrow A(3;-2;2) \)

Phương trình  \( \Delta  \) qua  \( A(3;-2;2) \) có VTCP  \( {{\vec{u}}_{\Delta }}=(-1;4;3) \) có dạng:  \( \left\{ \begin{align}  & x=3+t \\  & y=-2-4t \\  & z=2-3t \\ \end{align} \right. \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *