Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình 16^x−m.4^x+1+5m^2−45=0

(THPTQG – 2018 – 101) Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình \({{16}^{x}}-m{{.4}^{x+1}}+5{{m}^{2}}-45=0\) có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. 6

B. 4

C. 13                                

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Đặt  \( t={{4}^{x}},\left( t>0 \right) \), phương trình trở thành:  \( {{t}^{2}}-4mt+5{{m}^{2}}-45=0 \) (1).

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt dương (t > 0).

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& {\Delta }’>0 \\ & P>0 \\ & S>0 \\ \end{align} \right. \)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& -{{m}^{2}}+45>0 \\ & 5{{m}^{2}}-45>0 \\ & 4m>0 \\ \end{align} \right. \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& -3\sqrt{5}< m<3\sqrt{5} \\ & m <-3\vee m > 3 \\ & m > 0 \\ \end{align} \right.\Leftrightarrow 3 < m< 3\sqrt{5} \)

Vì m nguyên nên  \( m\in \left\{ 4;5;6 \right\} \).

Vậy S có 3 phần tử.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *