Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c nội tiếp một mặt cầu. Tính diện tích S của mặt cầu đó

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c nội tiếp một mặt cầu. Tính diện tích S của mặt cầu đó.

A. \( S=16\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\pi \)                  

B.  \( S=\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\pi \)                                 

C.  \( S=4\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\pi  \)                             

D.  \( S=8\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là  \( r=OA=\frac{AC’}{2}=\frac{\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}}{2} \)

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là:

 \( S=4\pi {{r}^{2}}=4\left( \frac{\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}}{2} \right)\pi =\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\pi  \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *