Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy là tam giác vuông cân tại B ,AC=a√2, biết góc giữa (A’BC) và đáy bằng 60O

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy là tam giác vuông cân tại B \( , AC=a\sqrt{2} \), biết góc giữa (A’BC) và đáy bằng 60O. Tính thể tích V của khối lăng trụ.

A. \( V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2} \)

B.  \( V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3} \)                           

C.  \( V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6} \)                           

D.  \( V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{6} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

 

Tam giác ABC vuông cân tại B,  \( AC=a\sqrt{2}\Rightarrow AB=BC=a  \)

 \( {{S}_{\Delta ABC}}=\frac{1}{2}{{a}^{2}} \)

 \( \widehat{\left( (A’BC),(ABC) \right)}=\widehat{A’BA}={{60}^{0}} \).

 \( A’A=AB.\tan {{60}^{0}}=a\sqrt{3} \)

 \( {{V}_{ABC.A’B’C’}}={{S}_{\Delta ABC}}.A’A=\frac{1}{2}{{a}^{2}}.a\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}{{a}^{3}} \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

 

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *