Biết phương trình log2(x^2−5x+1)=log49 có hai nghiệm thực x1,x2. Tích x1.x2 bằng

Biết phương trình \( {{\log }_{2}}({{x}^{2}}-5x+1)={{\log }_{4}}9 \) có hai nghiệm thực  \( {{x}_{1}},\,{{x}_{2}} \). Tích  \( {{x}_{1}}.{{x}_{2}} \) bằng

A. -8.

B. -2.

C. 1.                                  

D. 5.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Điều kiện:  \( x<\frac{5-\sqrt{21}}{2}\vee x>\frac{5+\sqrt{21}}{2} \).

Ta có:  \( {{\log }_{2}}({{x}^{2}}-5x+1)={{\log }_{4}}9\Leftrightarrow {{\log }_{2}}({{x}^{2}}-5x+1)={{\log }_{2}}3 \).

 \( \Leftrightarrow {{x}^{2}}-5x+1=3\Leftrightarrow {{x}^{2}}-5x-2=0\,\,\,\,\,\,\,(*) \)

Phương trình (*) có  \( a.c=-2<0 \) nên luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Vậy  \( {{x}_{1}}.{{x}_{2}}=-2 \).

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *