Tổng tất cả các nghiệm của phương trình log2(x+1)+log2x=1 là

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \( {{\log }_{2}}(x+1)+{{\log }_{2}}x=1 \) là:

A. 1.

B. -1.                                

C. 2.                                  

D. -2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Điều kiện:  \( x>0 \).

Phương trình tương đương:  \( {{\log }_{2}}\left[ (x+1)x \right]=1\Leftrightarrow (x+1)x=2 \)

 \( \Leftrightarrow {{x}^{2}}+x-2=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=1\,\,(n) \\  & x=-2\,\,(\ell ) \\ \end{align} \right. \).

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng 1.

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *