Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình 4^(x−1)−m(2^x+1)>0 nghiệm đúng với mọi x∈R

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình \( {{4}^{x-1}}-m\left( {{2}^{x}}+1 \right)>0 \) nghiệm đúng với mọi  \( x\in \mathbb{R} \).

A. \( m\in \left( -\infty ;0 \right)\cup \left( 1;+\infty \right) \)                            

B.  \( m\in \left( -\infty ;0 \right] \)                                      

C.  \( m\in \left( 0;+\infty  \right) \)             

D.  \( m\in \left( 0;1 \right) \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Bất phương trình:  \( {{4}^{x-1}}-m\left( {{2}^{x}}+1 \right)>0 \) (1)

Đồ thị hàm số y = f(t) có đồ thị hàm số là một Parabol với hệ số a dương, đỉnh  \( I\left( 2m;-4{{m}^{2}}-4m \right) \) .

Bất phương trình (1) nghiệm đúng  \( \forall x\in \mathbb{R} \) \( \Leftrightarrow \) Bất phương trình (2) nghiệm đúng  \( \forall t>0 \) hay  \( f(t)>0,\forall t>0 \).

TH1:  \( m\le 0\Rightarrow f(0)=-4m\ge 0\Rightarrow m\le 0 \) (thỏa mãn)

TH2:  \( m>0\Rightarrow -4{{m}^{2}}-4m<0\Rightarrow m>0 \) (không thỏa mãn)

Vậy  \( m\le 0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *