Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a\ne 0 \right) \) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định về dấu của a, b, c, d?

A. a > 0, b > 0, c > 0, d > 0

B. a > 0, c > 0 > b, d < 0

C. a > 0, b > 0, c > 0, d > 0

D. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Dựa vào đồ thị ta có a > 0, đồ thị cắt Oy tại 1 điểm có tung độ dương nên d > 0, đồ thị có 2 cực trị trái dấu nên  \( {{x}_{1}}.{{x}_{2}}<0\Rightarrow \frac{c}{a}<0\Rightarrow c<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *