Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Cho hàm số \( y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d  \)  \( \left( a\ne 0 \right) \) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định về dấu của a, b, c, d?

A. a > 0, b > 0, c > 0, d > 0

B. a > 0, c > 0 > b, d < 0

C. a > 0, b > 0, c > 0, d > 0

D. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Dựa vào đồ thị ta có a > 0, đồ thị cắt Oy tại 1 điểm có tung độ dương nên d > 0, đồ thị có 2 cực trị trái dấu nên  \( {{x}_{1}}.{{x}_{2}}<0\Rightarrow \frac{c}{a}<0\Rightarrow c<0 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *