Cho hàm số y = f(x) đơn điệu trên khoảng (a;b). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Cho hàm số y = f(x) đơn điệu trên khoảng (a;b). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.  \( f’\left( x \right)\ge 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \)

B.  \( f’\left( x \right)\le 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \)

C.  \( f’\left( x \right)\ne 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \)

D. f’(x) không đổi dấu trên (a;b)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Hàm số  \( y=f(x) \) đơn điệu trên khoảng (a;b), nghĩa là nó luôn đồng biến trên khoảng (a;b) hoặc luôn nghịch biến trên khoảng (a;b) hay  \( {f}'(x) \) không đổi dấu trên (a;b).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *