Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên (a;b). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên (a;b). Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) khi và chỉ khi  \( f’\left( x \right)\le 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \) và  \( f’\left( x \right)=0 \) xảy ra tại hữu hạn điểm thuộc (a;b).

B. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) khi và chỉ khi  \( f’\left( x \right)\ge 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \).

C. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên (a;b) khi và chỉ khi  \( f’\left( x \right)\ge 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \) và  \( f’\left( x \right)=0 \) xảy ra tại hữu hạn điểm thuộc (a;b)

D. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên (a;b) khi và chỉ khi  \( f’\left( x \right)\le 0,\text{ }\forall x\in \left( a;b \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Đáp án C đầy đủ và chính xác nhất

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *