Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình m^2(x^4−x^3)−m(x^3−x^2)−x+e^(x−1)≥0 đúng ∀x∈R

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình \( {{m}^{2}}\left( {{x}^{4}}-{{x}^{3}} \right)-m\left( {{x}^{3}}-{{x}^{2}} \right)-x+{{e}^{x-1}}\ge 0 \) đúng  \( \forall x\in \mathbb{R} \). Số tập con của S là

A. 2

B. 4

C. 3                                   

D. 1

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Đặt  \( t={{3}^{\sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}-x}} \) với t > 0, bất phương trình đã cho trở thành  \( {{t}^{2}}+\frac{2}{9}t-\frac{1}{27}<0\Leftrightarrow -3<t<\frac{1}{9} \).

Do đó:  \( 0<t<\frac{1}{9}\Leftrightarrow \sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}-x<-2 \) \( \Leftrightarrow \sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x>0 \\  & {{x}^{2}}-3x+m\ge 0 \\ & {{x}^{2}}-3x+m<{{x}^{2}}-4x+4 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x>2 \\  & {{x}^{2}}-3x+m\ge 0 \\  & x<4-m \\ \end{align} \right.\text{ }\left( I \right) \).

Để bất phương trình đề bài cho có nghiệm thì hệ bất phương trình (I) có nghiệm ta đặt

\( \left\{ \begin{align} & x>2\text{ }(1) \\ & {{x}^{2}}-3x+m\ge 0\text{ }(2) \\  & x<4-m\text{ }(3) \\ \end{align} \right. \)

Điều kiện cần: Từ (1) và (3), ta có:  \( 4-m>2\Leftrightarrow m<2 \)

Do m là số nguyên dương nên m = 1.

Điều kiện đủ: Với m = 1, hệ bất phương trình (I) trở thành  \( \left\{ \begin{align} & x>2 \\  & {{x}^{2}}-3x+1\ge 0 \\  & x<3 \\ \end{align} \right. \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & 2<x<3 \\  & x<\frac{3-\sqrt{5}}{2}\vee x>\frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \frac{3+\sqrt{5}}{2}<x<3 \)

Do đó, hệ bất phương trình (I) có nghiệm.

Vậy m = 1.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Số giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình 9^√(x^2−3x+m)+2.3^√(x^2−3x+m)3^(2x−3) có nghiệm

Số giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình \( {{9}^{\sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}}}+{{2.3}^{\sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}}}<{{3}^{2x-3}} \) có nghiệm là

A. 4

B. 8

C. 1                                   

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Đặt  \( t={{3}^{\sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}-x}} \) với t > 0, bất phương trình đã cho trở thành  \( {{t}^{2}}+\frac{2}{9}t-\frac{1}{27}<0\Leftrightarrow -3<t<\frac{1}{9} \).

Do đó:  \( 0<t<\frac{1}{9}\Leftrightarrow \sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}-x<-2 \) \( \Leftrightarrow \sqrt{{{x}^{2}}-3x+m}

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x>0 \\  & {{x}^{2}}-3x+m\ge 0 \\ & {{x}^{2}}-3x+m<{{x}^{2}}-4x+4 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x>2 \\  & {{x}^{2}}-3x+m\ge 0 \\  & x<4-m \\ \end{align} \right.\text{ }\left( I \right) \).

Để bất phương trình đề bài cho có nghiệm thì hệ bất phương trình (I) có nghiệm ta đặt

\( \left\{ \begin{align} & x>2\text{ }(1) \\ & {{x}^{2}}-3x+m\ge 0\text{ }(2) \\  & x<4-m\text{ }(3) \\ \end{align} \right. \)

Điều kiện cần: Từ (1) và (3), ta có:  \( 4-m>2\Leftrightarrow m<2 \)

Do m là số nguyên dương nên m = 1.

Điều kiện đủ: Với m = 1, hệ bất phương trình (I) trở thành  \( \left\{ \begin{align} & x>2 \\  & {{x}^{2}}-3x+1\ge 0 \\  & x<3 \\ \end{align} \right. \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & 2<x<3 \\  & x<\frac{3-\sqrt{5}}{2}\vee x>\frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \frac{3+\sqrt{5}}{2}<x<3 \)

Do đó, hệ bất phương trình (I) có nghiệm.

Vậy m = 1.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Bất phương trình f(x) 2^x+m đúng với ∀x∈(−1;1) khi và chỉ khi

Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f’(x) có bảng biến thiên như sau:

Bất phương trình  \( f(x)>{{2}^{x}}+m  \) đúng với  \( \forall x\in \left( -1;1 \right) \) khi và chỉ khi:

A. \( m>f(1)-2 \)

B.  \( m\le f(1)-2 \)            

C.  \( m\le f(1)-\frac{1}{2} \)

D.  \( m>f(1)-\frac{1}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

 \( f(x)>{{2}^{x}}+m,\forall x\in \left( -1;1 \right) \) \( \Leftrightarrow f(x)-{{2}^{x}}>0\Leftrightarrow f(x)-{{2}^{x}}>m \)

Xét hàm số  \( g(x)=f(x)-{{2}^{x}} \) trên  \( \left( -1;1 \right) \).

Ta có:  \( {g}'(x)={f}'(x)-{{2}^{x}}.\ln 2 \)

Ta thấy:  \( \forall x\in \left( -1;1 \right) \) thì  \( {f}'(x)\le 0 \) và  \( {{2}^{x}}.\ln 2>0 \).

Do đó:  \( {g}'(x)={f}'(x)-{{2}^{x}}.\ln 2<0,\forall x\in \left( -1;1 \right) \)

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên, ta có:  \( m\le g(1)\Leftrightarrow m\le f(1)-2 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Cho hàm số f(x)=cos2x. Bất phương trình f^(2019)(x) m đúng với mọi x∈(π/12;3π/8) khi và chỉ khi

Cho hàm số  \( f(x)=\cos 2x  \). Bất phương trình  \( {{f}^{\left( 2019 \right)}}(x)>m  \) đúng với mọi  \( x\in \left( \frac{\pi }{12};\frac{3\pi }{8} \right) \) khi và chỉ khi

A. \( m<{{2}^{2018}} \)

B.  \( m\le {{2}^{2018}} \)

C.  \( m\le {{2}^{2019}} \)     

D.  \( m<{{2}^{2019}} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Từ giả thiết, ta chỉ xét  \( m\in {{\mathbb{Z}}^{+}} \)

Ta có:  \( {{9}^{{{m}^{2}}x}}+{{4}^{{{m}^{2}}x}}\ge m{{.5}^{{{m}^{2}}x}}\)\(\Leftrightarrow {{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}+{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m  \) (1)

Có \(\Leftrightarrow {{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}+{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge 2\sqrt{{{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}.{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}}=2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\)

Do đó, nếu có xO là nghiệm của bất phương trình \(2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m\) thì xO cũng là nghiệm của  \( {{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}+{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m  \).

Ta xét các giá trị \(m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\) làm cho bất phương trình \(2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m\) (2) có nghiệm.

Vì \(2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m\Leftrightarrow {{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge \frac{m}{2},m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\)

\(\Leftrightarrow {{m}^{2}}x\ge {{\log }_{\frac{6}{5}}}\left( \frac{m}{2} \right)\Leftrightarrow x\ge \frac{1}{{{m}^{2}}}{{\log }_{\frac{6}{5}}}\left( \frac{m}{2} \right),m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\)

Vậy với \(m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\) thì bất phương trình (2) có nghiệm tương ứng là \(x\ge \frac{1}{{{m}^{2}}}{{\log }_{\frac{6}{5}}}\left( \frac{m}{2} \right)\)

Suy ra có vô số giá trị \(m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\) làm cho bất phương trình (1) có nghiệm.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Có mấy giá trị nguyên dương của m để bất phương trình 9^(m^2x)+4^(m^2x)≥m.5^(m^2x) có nghiệm

Có mấy giá trị nguyên dương của m để bất phương trình  \( {{9}^{{{m}^{2}}x}}+{{4}^{{{m}^{2}}x}}\ge m{{.5}^{{{m}^{2}}x}} \) có nghiệm?

A. 10

B. Vô số

C. 9                                   

D. 1

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Từ giả thiết, ta chỉ xét  \( m\in {{\mathbb{Z}}^{+}} \)

Ta có:  \( {{9}^{{{m}^{2}}x}}+{{4}^{{{m}^{2}}x}}\ge m{{.5}^{{{m}^{2}}x}}\)\(\Leftrightarrow {{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}+{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m  \) (1)

Có \(\Leftrightarrow {{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}+{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge 2\sqrt{{{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}.{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}}=2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\)

Do đó, nếu có xO là nghiệm của bất phương trình \(2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m\) thì xO cũng là nghiệm của  \( {{\left( \frac{9}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}+{{\left( \frac{4}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m  \).

Ta xét các giá trị \(m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\) làm cho bất phương trình \(2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m\) (2) có nghiệm.

Vì \(2{{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge m\Leftrightarrow {{\left( \frac{6}{5} \right)}^{{{m}^{2}}x}}\ge \frac{m}{2},m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\)

\(\Leftrightarrow {{m}^{2}}x\ge {{\log }_{\frac{6}{5}}}\left( \frac{m}{2} \right)\Leftrightarrow x\ge \frac{1}{{{m}^{2}}}{{\log }_{\frac{6}{5}}}\left( \frac{m}{2} \right),m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\)

Vậy với \(m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\) thì bất phương trình (2) có nghiệm tương ứng là \(x\ge \frac{1}{{{m}^{2}}}{{\log }_{\frac{6}{5}}}\left( \frac{m}{2} \right)\)

Suy ra có vô số giá trị \(m\in {{\mathbb{Z}}^{+}}\) làm cho bất phương trình (1) có nghiệm.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình 16.3^f(x)−[f^2(x)+2^f(x)−8].4^f(x)≥(m^2−3m).6^f(x) nghiệm đúng với mọi giá trị thuộc [−1;9]

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn \( \left[ -1;9 \right] \) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình  \( {{16.3}^{f(x)}}-\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right]{{.4}^{f(x)}}\ge \left( {{m}^{2}}-3m \right){{.6}^{f(x)}} \) nghiệm đúng với mọi giá trị thuộc  \( \left[ -1;9 \right] \)?

A. 32

B. 31

C. 5                                   

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Dễ thấy  \( -4\le f(x)\le 2,\forall x\in \left[ -1;9 \right] \) (1) nên  \( -\left[ f(x)+4 \right].\left[ f(x)-2 \right]\ge 0,\forall x\in \left[ -1;9 \right] \)

Do đó:  \( -\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right]\ge 0,\forall x\in \left[ -1;9 \right] \) (2).

Ta có:  \( {{16.3}^{f(x)}}-\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right]{{.4}^{f(x)}}\ge \left( {{m}^{2}}-3m \right){{.6}^{f(x)}} \) nghiệm đúng với mọi  \( x\in \left[ -1;9 \right] \).

 \( \Leftrightarrow 16.{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{f(x)}}-\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right].{{\left( \frac{2}{3} \right)}^{f(x)}}\ge {{m}^{2}}-3m  \) nghiệm đúng với mọi  \( x\in \left[ -1;9 \right] \).

\( \Leftrightarrow \alpha =\displaystyle \min_{[-1;9]}\left\{ 16.{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{f(x)}}-\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right].{{\left( \frac{2}{3} \right)}^{f(x)}} \right\}\ge {{m}^{2}}-3m  \) (3)

Từ (1) và (2), ta có:  \( {{\left( \frac{1}{2} \right)}^{f(x)}}\ge {{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}} \) và  \( -\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right].{{\left( \frac{2}{3} \right)}^{f(x)}}\ge 0,\forall x\in \left[ -1;9 \right] \).

Suy ra:  \( \Leftrightarrow 16.{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{f(x)}}-\left[ {{f}^{2}}(x)+2f(x)-8 \right].{{\left( \frac{2}{3} \right)}^{f(x)}}\ge 4,\forall x\in \left[ -1;9 \right] \).

Dầu “=” xảy ra khi và chỉ khi  \( f(x)=2\Leftrightarrow x=-1\vee x=a\text{ }\left( 7<a<8 \right) \)

Do đó:  \( \alpha =4 \) và  \( (3)\Leftrightarrow 4\ge {{m}^{2}}-3m\Leftrightarrow -1\le m\le 4 \)

Vì  \( m\in \mathbb{Z} \) nên  \( m\in \left\{ -1;0;1;2;3;4 \right\} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Bất phương trình f(e^x) m(3e^x+2019) có nghiệm x∈(0;1) khi và chỉ khi

Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.

Bất phương trình  \( f\left( {{e}^{x}} \right)<m\left( 3{{e}^{x}}+2019 \right) \) có nghiệm  \( x\in \left( 0;1 \right) \) khi và chỉ khi

A. \( m>-\frac{4}{1011} \)

B.  \( m\ge -\frac{4}{3e+2019} \)             

C.  \( m>-\frac{2}{1011} \)                         

D.  \( m>-\frac{f(e)}{3e+2019} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Đặt  \( t={{e}^{x}} \) (t > 0). Bất phương trình có dạng:  \( f(t)<m\left( 3t+2019 \right)\Leftrightarrow \frac{f(t)}{3t+2019} \)

Ta có:  \( x\in \left( 0;1 \right)\Leftrightarrow t={{e}^{x}}\in \left( 1;e \right) \)

Xét hàm số  \( g(t)=\frac{f(t)}{3t+2019} \) có  \( {g}'(t)=\frac{{f}'(t)\left( 3t+2019 \right)-3f(t)}{{{\left( 3t+2019 \right)}^{2}}} \).

Dựa vào đồ thị hàm số f(x), ta thấy: f(x) đồng biến trên khoảng (1;e) và f(x) < 0,  \( \forall x\in \left( 1;e \right) \)

\( \Rightarrow \left\{ \begin{align} & f(x)<0 \\  & {f}'(x)>0 \\ \end{align} \right.,\forall x\in \left( 1;e \right) \).

 \( \Rightarrow {g}'(t)>0,\forall t\in \left( 1;e \right) \)

 \( \Rightarrow g(t) \) đồng biến trên khoảng (1;e)  \( \Rightarrow g(1)<g(t)<g(e),\forall t\in \left( 1;e \right) \)

Vậy bất phương trình  \( f\left( {{e}^{x}} \right)<m\left( 3{{e}^{x}}+2019 \right) \) có nghiệm  \( x\in \left( 0;1 \right) \)

 \( \Leftrightarrow \frac{f(t)}{3t+2019}g(1)=-\frac{4}{2022}=-\frac{2}{1011} \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Bất phương trình f(x)<3.e^(x+2)+m có nghiệm x∈(−2;2) khi và chỉ khi

Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f’(x) có bảng biến thiên như sau:

Bất phương trình  \( f(x)<3.{{e}^{x+2}}+m  \) có nghiệm  \( x\in \left( -2;2 \right) \) khi và chỉ khi:

A. \( m\ge f(-2)-3 \)

B.  \( m>f(-2)-3{{e}^{4}} \)                                    

C.  \( m\ge f(2)-3{{e}^{4}} \) 

D.  \( m>f(-2)-3 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Bất phương trình  \( m>f(x)-3.{{e}^{x+2}}=g(x) \)

Ta có:  \( {g}'(x)={f}'(x)-3.{{e}^{x+2}}<3-3.{{e}^{-2+2}}=0,\forall x\in \left( -2;2 \right) \)

Do đó:  \( g(x)>g(2)=f(2)-3.{{e}^{4}},\forall x\in \left( -2;2 \right) \)

Vậy  \( m>f(2)-3{{e}^{4}} \) thì phương trình có nghiệm trên khoảng  \( \left( -2;2 \right) \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình: 9.6^f(x)+(4−f^2(x)).9^f(x)≤(−m^2+5m).4^f(x) đúng ∀x∈R

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên  \(\mathbb{R} \) và có đồ thị như hình vẽ

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình:  \( {{9.6}^{f(x)}}+\left( 4-{{f}^{2}}(x) \right){{.9}^{f(x)}}\le \left( -{{m}^{2}}+5m \right){{.4}^{f(x)}} \) đúng  \( \forall x\in \mathbb{R} \) là:

A. 10

B. 4                                   

C. 5                                   

D. 9

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Ta có:  \( {{9.6}^{f(x)}}+\left( 4-{{f}^{2}}(x) \right){{.9}^{f(x)}}\le \left( -{{m}^{2}}+5m \right){{.4}^{f(x)}} \)

 \( \Leftrightarrow \left( 4-{{f}^{2}}(x) \right).{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2f(x)}}+9.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{f(x)}}\le -{{m}^{2}}+5m  \) (1)

Từ đồ thị hàm số suy ra:  \( f(x)\le -2,\forall x\in \mathbb{R} \)

Do đó:  \( \left( 4-{{f}^{2}}(x) \right).{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2f(x)}}\le 0,\forall x\in \mathbb{R} \) và  \( 9.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{f(x)}}\le 9.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{-2}}=4,\forall x\in \mathbb{R} \)

Suy ra:  \( \Leftrightarrow \left( 4-{{f}^{2}}(x) \right).{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2f(x)}}+9.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{f(x)}}\le 4,\forall x\in \mathbb{R} \)

Để (1) có nghiệm đúng  \( \forall x\in \mathbb{R} \) thì  \( 4\le -{{m}^{2}}+5m\Leftrightarrow 1\le m\le 4 \)

Mà  \( \xrightarrow{m\in \mathbb{Z}}m\in \left\{ 1,2,3,4 \right\} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Bất phương trình f(x) e^(x^2)+m đúng với mọi x∈(−1;1) khi và chỉ khi

Cho hàm số y={f}'(x) liên tục trên  \( \mathbb{R} \) và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Bất phương trình  \( f(x)<{{e}^{{{x}^{2}}}}+m  \) đúng với mọi  \( x\in \left( -1;1 \right) \) khi và chỉ khi

A. \( m\ge f(0)-1 \)

B.  \( m>f(-1)-e  \)            

C.  \( m>f(0)-1 \)             

D.  \( m\ge f(-1)-e  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

\(f(x)<{{e}^{{{x}^{2}}}}+m\Leftrightarrow f(x)-{{e}^{{{x}^{2}}}}<m\)

Xét hàm số:  \( g(x)=f(x)-{{e}^{{{x}^{2}}}} \);  \( {g}'(x)={f}'(x)-2x{{e}^{{{x}^{2}}}} \).

Trên khoảng  \( \left( -1;0 \right) \), ta có: \( \left\{ \begin{align}  & {f}'(x)>0 \\ & -2x>0 \\ \end{align} \right.\Rightarrow {g}'(x)>0,\forall x\in \left( -1;0 \right) \)

Trên khoảng (0;1), ta có: \( \left\{ \begin{align} & {f}'(x)<0 \\  & -2x<0 \\ \end{align} \right.\Rightarrow {g}'(x)<0,\forall x\in \left( 0;1 \right) \)

Tại điểm x = 0, ta có: \( \left\{ \begin{align} & {f}'(x)=0 \\ & -2x{{e}^{{{x}^{2}}}}=0 \\ \end{align} \right.\Rightarrow {g}'(x)=0 \)

Suy ra bảng biến thiên của g’(x):

S

Từ bảng biến thiên, ta có: \( \displaystyle \max_{(-1;1)}g(x)=f(0)-1 \)

Do đó, bất phương trình m > g(x) đúng với mọi  \( x\in \left( -1;1 \right) \) khi và chỉ khi  \( m> \displaystyle \max_{(-1;1)}g(x)=f(0)-1 \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist