Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1:x=1+3t;y=−2+t;z=2, d2:(x−1)/2=(y+2)/−1=z/2 và mặt phẳng (P):2x+2y−3z=0. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d1 và (P), đồng thời vuông góc với d2

(THPTQG – 2017 – 123) Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng \( {{d}_{1}}:\left\{ \begin{align}& x=1+3t \\  & y=-2+t \\  & z=2 \\ \end{align} \right. \),  \( {{d}_{2}}:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{2} \) và mặt phẳng  \( (P):2x+2y-3z=0 \). Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d1 và (P), đồng thời vuông góc với d2?

A. \( 2x-y+2z+13=0 \)

B.  \( 2x+y+2z-22=0 \)  

C.  \( 2x-y+2z-13=0 \)    

D.  \( 2x-y+2z+22=0 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Tọa độ giao điểm của d1 và (P) là A(4;-1;2).

Mặt phẳng cần tìm đi qua A và nhận  \( {{\vec{u}}_{2}}=(2;-1;2) \) làm VTCP có phương trình  \( 2x-y+2z-13=0 \).

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *