Tất cả các giá trị của m để hàm số y=(x+m)/(mx+m+2) đồng biến trên từng khoảng xác định là

Tất cả các giá trị của m để hàm số  \( y=\frac{x+m}{mx+m+2} \) đồng biến trên từng khoảng xác định là

A.  \( -1\le m\le 2 \)

B. \( \left[ \begin{align}& m<-1 \\& m>2 \\\end{align} \right. \)       

C.  \( m\le \frac{1}{2}\vee m\ge \frac{3}{2} \)       

D.  \( -1<m<2 \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Yêu cầu bài toán tương đương:  \( {y}’=\frac{m+2-{{m}^{2}}}{{{\left( mx+m+2 \right)}^{2}}}>0,\forall x\ne -\frac{m+2}{m} \)

 \( \Leftrightarrow m+2-{{m}^{2}}>0\Leftrightarrow -1<m<2 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *