Điều kiện cần và đủ để hàm số y=(mx+5)/(x+1) đồng biến trên từng khoảng xác định là

Điều kiện cần và đủ để hàm số \( y=\frac{mx+5}{x+1} \) đồng biến trên từng khoảng xác định là

A. \( m>-5 \)

B. \( m\ge -5 \)

C. \( m\ge 5 \)              

D. \( m>5 \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Yêu cầu bài toán tương đương:  \( {y}’=\frac{m-5}{{{(x+1)}^{2}}}>0,\forall x\ne -1 \)

\( \Leftrightarrow m-5>0\Leftrightarrow m>5 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *