Tất cả các giá trị của a để hàm số y=ax−sinx+3 đồng biến trên R

Tất cả các giá trị của a để hàm số \( y=ax-\sin x+3 \) đồng biến trên R là:

A.  \( a=1 \)

B. \( a=-1 \)

C. \( a\ge 1 \)          

D. \( a\ge -1 \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Yêu cầu bài toán  \( \Leftrightarrow {y}’=a-\cos x\ge 0,\forall x\in \mathbb{R} \) \( \Leftrightarrow \cos x\le a,\forall x\in \mathbb{R} \)

\( \Leftrightarrow a\ge \max (\cos x)=1\Leftrightarrow a\ge 1 \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *