Giải phương trình: sin^8x+cos^8x=17/16cos^22x

Giải phương trình: \( {{\sin }^{8}}x+{{\cos }^{8}}x=\frac{17}{16}{{\cos }^{2}}2x \)  (*)

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( {{\sin }^{8}}x+{{\cos }^{8}}x={{({{\sin }^{4}}x+{{\cos }^{4}}x)}^{2}}-2{{\sin }^{4}}x{{\cos }^{4}}x \)

 \( ={{\left[ {{({{\sin }^{2}}x+{{\cos }^{2}}x)}^{2}}-2{{\sin }^{2}}xco{{s}^{2}}x \right]}^{2}}-\frac{1}{8}{{\sin }^{4}}2x={{\left( 1-\frac{1}{2}{{\sin }^{2}}2x \right)}^{2}}-\frac{1}{8}{{\sin }^{4}}2x \)

 \( =1-{{\sin }^{2}}2x+\frac{1}{8}{{\sin }^{4}}2x \).

Do đó: (*) \( \Leftrightarrow 6\left( 1-{{\sin }^{2}}2x+\frac{1}{8}{{\sin }^{4}}2x \right)=17(1-{{\sin }^{2}}2x) \)

 \( \Leftrightarrow 2{{\sin }^{4}}2x+{{\sin }^{2}}2x-1=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & {{\sin }^{2}}2x=-1\text{ }(\ell ) \\  & {{\sin }^{2}}2x=\frac{1}{2}\text{ }(n) \\ \end{align} \right. \)

 \( \Leftrightarrow \frac{1}{2}(1-\cos 4x)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \cos 4x=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{8}+\frac{k\pi }{4},\text{ }k\in \mathbb{Z} \).

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 4055aa7517 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *