Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y=(mx+3)/(x+m+2) nghịch biến trên từng khoảng

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số  \( y=\frac{mx+3}{x+m+2} \) nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn                              

D. Năm

Hướng dẫn giải:

 Đáp án B.

Yêu cầu bài toán  \( {y}’=\frac{{{m}^{2}}+2m-3}{{{(x+m+2)}^{2}}}<0,\forall x\ne -m-2 \)

 \( \Leftrightarrow {{m}^{2}}+2m-3<0\Leftrightarrow -3< m<1 \)

 \( \overset{m\in \mathbb{Z}}{\rightarrow} \)  có 3 giá trị nguyên  \( m\in \left\{ -2;-1;0 \right\} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *