Skip to content

(KD – 2004) Giải phương trình: \( (2\cos x-1)(2\sin x+\cos x)=\sin 2x-\sin x \)  (*)

Hướng dẫn giải:

Ta có (*) \( \Leftrightarrow (2\cos x-1)(2\sin x+\cos x)=\sin x(2\cos x-1) \)

 \( \Leftrightarrow (2\cos x-1)\left[ (2\sin x+\cos x)-\sin x \right]=0\Leftrightarrow (2\cos x-1)(\sin x+\cos x)=0 \)

\(\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & \cos x=\frac{1}{2} \\  & \sin x=-\cos x \\ \end{align} \right.\)\(\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & \cos x=\cos \frac{\pi }{3} \\  & \tan x=-1=\tan \left( -\frac{\pi }{4} \right) \\ \end{align} \right.\)\(\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=\pm \frac{\pi }{3}=k2\pi  \\  & x=-\frac{\pi }{4}+k\pi  \\ \end{align} \right.\text{ }(k\in \mathbb{Z})\).

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!

Fanpage Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Nhân Tài Việt

Fanpage Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Nhân Tài Việt

error: Content is protected !!