Giải phương trình: cos2x−√3sin2x=1+sin2x

Giải phương trình: \( {{\cos }^{2}}x-\sqrt{3}\sin 2x=1+{{\sin }^{2}}x \)  (*)

Hướng dẫn giải:

Vì  \( \cos x=0 \) không là nghiệm phương trình nên

Chia hai vế của (*) cho  \( {{\cos }^{2}}x\ne 0 \) ta được:

(*) \( 1-2\sqrt{3}\tan x=(1+{{\tan }^{2}}x)+{{\tan }^{2}}x \)

Đặt  \( t=\tan x \) ta có phương trình:  \( 2{{t}^{2}}+2\sqrt{3}t=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & t=0 \\  & t=-\sqrt{3} \\ \end{align} \right. \).

 \( \Rightarrow \left[ \begin{align}  & \tan x=0 \\  & \tan x=-\sqrt{3} \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}  & x=k\pi  \\  & x=-\frac{\pi }{3}+k\pi  \\ \end{align} \right.,\text{ }k\in \mathbb{Z} \).

Nhận Dạy Kèm Toán - Lý - Hóa Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *