Cho m là một tham số m thực và hai tập hợp khác rỗng: A=[1−2m;m+3], B={x∈R|x≥8−5m}. Tất cả các giá trị của m để

Cho m là một tham số m thực và hai tập hợp khác rỗng: \( A=\left[ 1-2m;m+3 \right] \),  \( B=\left\{ x\in \mathbb{R}|x\ge 8-5m \right\} \). Tất cả các giá trị của m để  \( A\cap B=\varnothing \)  là:

A. \( m\ge \frac{5}{6} \).         

B.  \( m<-\frac{2}{3} \).  

C.  \( m\le \frac{5}{6} \). 

D.  \( -\frac{2}{3}\le m<\frac{5}{6} \).

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Điều kiện:  \( \left\{ \begin{align}  & 1-2m\le m+3 \\  & m+3<8-5m \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & m\ge -\frac{2}{3} \\  & m<\frac{5}{6} \\ \end{align} \right.\Leftrightarrow -\frac{2}{3}\le m<\frac{5}{6} \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *