Cho các tập hợp: C={x∈R||2x−4|<10}, D={x∈R|8<|−3x+5|}, E=[−2;5]. Tìm tập hợp (C∩D)∪E

Cho các tập hợp: \( C=\left\{ x\in \mathbb{R}|\left| 2x-4 \right|<10 \right\},\text{ }D=\left\{ x\in \mathbb{R}|8<\left| -3x+5 \right| \right\} \),  \( E=[-2;5] \). Tìm tập hợp  \( (C\cap D)\cup E \).

A. \( [-3;7] \).

B.  \( (-2;-1)\cup \left( \frac{13}{3};5 \right) \).  

C. (-3;7).                          

D.  \( [-2;5] \).

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có:

+  \( C=\left\{ x\in \mathbb{R}|\left| 2x-4 \right|<10 \right\}\Rightarrow C=(-3;7) \).

+  \( D=\left\{ x\in \mathbb{R}|8<\left| -3x+5 \right| \right\}\Rightarrow D=\left( -\infty ;-1 \right)\cup \left( \frac{13}{3};+\infty  \right) \).

 \( \Rightarrow C\cap D=(-3;-1)\cup \left( \frac{13}{3};7 \right)\Rightarrow (C\cap D)\cup E=(-3;7) \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 5536128neb may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *