Xác định tọa độ các đỉnh của elip (E):x^2/a^2+y^2/b^2=1, (a>b>0) biết rằng (E) đi qua hai điểm M(0;−2) và N(2;√3)

Xác định tọa độ các đỉnh của elip \( (E):\frac{{{x}^{2}}}{{{a}^{2}}}+\frac{{{y}^{2}}}{{{b}^{2}}}=1 \),  \( (a>b>0)  \) biết rằng (E) đi qua hai điểm  \( M(0;-2) \) và  \( N(2;\sqrt{3}) \).

Hướng dẫn giải:

Ta có: b = 2. (E) đi qua điểm  \( N(2;\sqrt{3}) \) nên  \( {{a}^{2}}=16\Rightarrow a=4 \).

Vậy,  \( {{A}_{1}}(-4;0),{{A}_{2}}(4;0),{{B}_{1}}(0;-2),{{B}_{2}}(0;2) \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *