Trong mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z−1−2i|=3 là

Trong mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn \( \left| z-1-2i \right|=3 \) là

A. đường tròn tâm I(1;2), bán kính R = 9

B. đường tròn tâm I(-1;2), bán kính R = 3.

C. đường tròn tâm I(1;2), bán kính R = 3

D. đường thẳng có phương trình \( x+2y-3=0 \).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Giả sử điểm M(x;y) là điểm biểu diễn số phức z.

Ta có:  \( \left| z-1-2i \right|=3\Leftrightarrow \left| (x-1)+(y-2)i \right|=3 \)

 \( \Leftrightarrow {{(x-1)}^{2}}+{{(y-2)}^{2}}=9 \)

Vậy điểm M(x;y) thuộc đường tròn có tâm I(1;2) và bán kính R = 3.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *