Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x^2+y^2+z^2−2(m+2)x+4my+19m−6=0 là phương trình mặt cầu

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2(m+2)x+4my+19m-6=0 \) là phương trình mặt cầu.

A. \( 1<m<2 \)

B.  \( m<1\vee m>2 \)     

C.  \( -2\le m\le 1 \)           

D.  \( m<-2\vee m>1 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Điều kiện để phương trình  \( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2(m+2)x+4my+19m-6=0 \) là phương trình mặt cầu là:  \( {{(m+2)}^{2}}+4{{m}^{2}}-19m+6>0 \) \( \Leftrightarrow 5{{m}^{2}}-15m+10>0\Leftrightarrow m<1\vee m>2 \)

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *