Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x−cosα)^2+(y−cosβ)^2+(z−cosγ)^2=4 với α,β và γ lần lượt là ba góc tạo bởi tia Ot bất kì với 3 tia Ox, Oy và Oz. Biết rằng mặt cầu (S) luôn tiếp xúc với hai mặt cầu cố định. Tổng diện tích của hai mặt cầu cố định đó bằng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): \( {{(x-\cos \alpha )}^{2}}+{{(y-\cos \beta )}^{2}}+{{(z-\cos \gamma )}^{2}}=4 \) với  \( \alpha ,\beta  \) và  \( \gamma  \) lần lượt là ba góc tạo bởi tia Ot bất kì với 3 tia Ox, Oy và Oz. Biết rằng mặt cầu (S) luôn tiếp xúc với hai mặt cầu cố định. Tổng diện tích của hai mặt cầu cố định đó bằng

A. \( 40\pi \)                                                                                                         

B.  \( 4\pi  \)  

C.  \( 20\pi  \)     

D.  \( 36\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta dễ dàng chứng minh được:  \( {{\cos }^{2}}\alpha +{{\cos }^{2}}\beta +{{\cos }^{2}}\gamma =1 \)

Mặt cầu (S) có tâm  \( I(\cos \alpha ;\cos \beta ;\cos \gamma ) \).

Suy ra tâm I thuộc mặt cầu (S’) có tâm O(0;0;0),  \( R=\sqrt{{{\cos }^{2}}\alpha +{{\cos }^{2}}\beta +{{\cos }^{2}}\gamma )}=1 \)

Mặt cầu (S) luôn tiếp xúc với hai mặt cầu (S1), (S2).

Mặt cầu (S1) có tâm là O, bán kính \({{R}_{1}}=\left| OI-R \right|=\left| 1-2 \right|=1\).

Mặt cầu (S2) có tâm là O, bán kính  \( {{R}_{2}}=OI+R=1+2=3 \).

Vậy tổng diện tích hai mặt cầu bằng  \( 4\pi (R_{1}^{2}+R_{2}^{2})=4\pi ({{1}^{2}}+{{3}^{2}})=40\pi \) .

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *