Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(0;−1;2), B(2;−3;0), C(−2;1;1), D(0;−1;3). Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức: →MA.→MB=→MC.→MD=1. Biết rằng (L) là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính r bằng bao nhiêu

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm \( A(0;-1;2) \),  \( B(2;-3;0) \),  \( C(-2;1;1) \),  \( D(0;-1;3) \). Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức:  \( \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MD}=1 \). Biết rằng (L) là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính r bằng bao nhiêu?

A. \( r=\frac{\sqrt{11}}{2} \)

B.  \( r=\frac{\sqrt{7}}{2} \)

C.  \( r=\frac{\sqrt{3}}{2} \)    

D.  \( r=\frac{\sqrt{5}}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi M(x;y;z) là tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có:  \( \overrightarrow{AM}=(x;y+1;z-2) \),  \( \overrightarrow{BM}=(x-2;y+3;z) \),  \( \overrightarrow{CM}=(x+2;y-1;z-1) \),  \( \overrightarrow{DM}=(x;y+1;z-3) \).

Từ giả thiết:  \( \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MD}=1\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=1 \\  & \overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MD}=1 \\ \end{align} \right. \)

 \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & x(x-2)+(y+1)(y+3)+z(z-2)=1 \\  & x(x+2)+(y+1)(y-1)+(z-1)(z-3)=1 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y-2z+2=0 \\  & {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+2x-4z+1=0 \\ \end{align} \right. \)

Suy ra quỹ tính điểm M là đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm  \( {{I}_{1}}(1;-2;1),\text{ }{{R}_{1}}=2 \) và mặt cầu tâm  \( {{I}_{2}}(-1;0;2),\text{ }{{R}_{2}}=2 \).

Ta có:  \( {{I}_{1}}{{I}_{2}}=\sqrt{5} \)

Dễ thấy:  \( r=\sqrt{R_{1}^{2}-{{\left( \frac{{{I}_{1}}{{I}_{2}}}{2} \right)}^{2}}}=\sqrt{4-\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{11}}{2} \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *